BATiP realizuje projekty analityczne z zakresu bezpieczeństwa procesowego i przeciwwybuchowego, na wszystkich etapach projektowania i rozwoju instalacji przemysłowych. Oferta obejmuje zarówno sporządzanie dokumentacji formalnej, wymaganej przepisami prawa, jak i realizację projektów rozwojowych odnoszących się do specyficznych zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem procesowym.

Podstawowa oferta obejmuje usługi analityczne z zakresu:

W zależności od zapotrzebowania w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń, przygotowywany jest dedykowany projekt uwzględniający ewentualną konieczność zastosowania różnorodnych technik analitycznych oraz odpowiedniego do zamierzonego celu raportowania. Wykorzystywane metodyki obejmują zastosowanie list kontrolnych (ocena zgodności), analizy „What If” („Co będzie jeśli”), analizy „uszkodzenie – skutek” FMEA (identyfikacja krytycznych pod względem niezawodności obszarów), analizy drzewa błędów FTA (badanie współzależności pomiędzy potencjalnym zdarzeniem szczytowym i przyczynami powodującymi to zdarzenie), analizy drzewa zdarzeń ETA (badanie możliwości rozwoju zdarzeń wypadkowych z uwzględnieniem systemów wypełniających określone funkcje bezpieczeństwa) oraz analizy warstw zabezpieczeń AWZ (LOPA, półilościowa analiza ryzyka dla reprezentatywnych scenariuszy awaryjnych).

 

 


Audyt wstępny koncepcji projektu technologicznego lub koncepcji modernizacji układu technologicznego pod kątem identyfikacji zagrożenia wybuchem.

Wykonywana jest wstępna ocena zagrożenia wybuchem, umożliwiająca identyfikację koniecznych do podjęcia działań związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym lub wykluczająca występowanie zagrożeń związanych z wybuchem. Analiza prowadzona jest w oparciu o istniejące charakterystyki fizykochemiczne planowanych do wykorzystania mediów w korelacji do projektowanych procesów i operacji technologicznych. Raport z analizy stanowi podstawę dla dalszych ewentualnych i koniecznych działań analitycznych, w tym opracowania formalnego pełnej oceny zagrożenia wybuchem na etapie projektu zasadniczego, a także do podjęcia działań projektowych w zakresie stosowania środków ochrony przeciwwybuchowej.

powrót do początku strony


Ocena zagrożenia wybuchem dla projektowanych przestrzeni technologicznych lub projektowanych modernizacji istniejących przestrzeni technologicznych.

Przedmiotem oceny zagrożenia wybuchem (OZW) są działania zmierzające do zidentyfikowania i scharakteryzowania zagrożenia wybuchem w przestrzeniach technologicznych obiektów przemysłowych lub wykluczenia takiego zagrożenia, z uwagi na parametry zapalności i wybuchowości stosowanych materiałów i w odniesieniu do parametrów realizowanych operacji i procesów. Charakterystyka zidentyfikowanych zagrożeń obejmuje klasyfikację stref zagrożenia wybuchem (wraz z graficzną dokumentacją klasyfikacyjną) oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. Raport z oceny zagrożenia wybuchem stanowi formalne udokumentowanie wypełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Z uwagi na to, że wnioski z przeprowadzonych analiz stanowią bazę dla określenia wytycznych konstrukcyjnych i ruchowych instalacji procesowych wraz z infrastrukturą budowlaną, ocena zagrożenia wybuchem powinna być sporządzana na etapie projektu zasadniczego. Może również stanowić część oceny ryzyka, na bazie której sporządzany jest Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (wdrażającym Dyrektywę ATEX USERS 1999/92/WE).

powrót do początku strony


Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla miejsc pracy zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) stanowi formalny zbiór wytycznych dla zakładu przemysłowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem przeciwwybuchowym i jako element wsparcia ciągłego procesu zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa technicznego jest wykonywany w taki sposób, aby jego użytkowanie mogło być prowadzone w ciągu całego cyklu życia obiektu technicznego. DZPW jest dokumentem analitycznym – opartym na wynikach przeprowadzonej analizy i oceny ryzyka wybuchu. Oprócz wymogów prawnych podlega więc wymogom jakościowym dokumentowania analiz ryzyka, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie dobrymi praktykami inżynierskimi. Stanowi formalne wypełnienie obowiązków pracodawcy, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (wdrażającym Dyrektywę ATEX USERS 1999/92/WE). DZPW powinien być sporządzony i wdrożony do użytkowania przed udostępnieniem danego miejsca pracy osobom pracującym.

powrót do początku strony


Wstępna Analiza Zagrożeń PHA dla projektów instalacji technologicznych lub projektów modernizacji instalacji technologicznych.

Analiza PHA (ang. Preliminary Hazard Analysis) ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń materiałowych, zewnętrznych, naturalnych, lokalizacyjnych i procesowych związanych z budową i funkcjonowaniem projektowanych systemów technologicznych, w oparciu o systematyczną analizę wiarygodnych dla tego systemu źródeł zagrożeń, potencjalnych przyczyn ich uaktywnienia oraz możliwych skutków. Zidentyfikowane zdarzenia awaryjne oceniane są pod kątem wymagań odnośnie skutecznego dla minimalizacji ryzyka poziomu zabezpieczeń, a w przypadku takiej potrzeby rekomendowane są działania dodatkowe w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. Raport z badania PHA zawiera informacje dotyczące ogólnej charakterystyki badanego systemu, zastosowanej metodyki badawczej oraz organizacji, przebiegu i uzyskanych wynikach. Analiza prowadzona jest w oparciu o udostępnioną dokumentację technologiczną, na podstawie której opracowywane są arkusze analityczne wykorzystywane w trakcie sesji weryfikacyjnej do dokumentowania wyników prac zespołu analitycznego. Wstępna Analiza Zagrożeń PHA wykonywana jest zazwyczaj na etapie wstępnym projektu technologicznego i odnosi się do zagadnień koncepcyjnych związanych z późniejszą realizacją projektu wykonawczego.

powrót do początku strony


Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych (analiza HAZOP) dla projektów instalacji technologicznych lub projektów modernizacji instalacji technologicznych.

Analiza HAZOP ma na celu zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń oraz problemów związanych ze zdolnością do działania projektowanego systemu technologicznego, w oparciu o systematyczną analizę wiarygodnych dla tego systemu odchyleń procesowych oraz ich możliwych przyczyn i skutków. Zidentyfikowane zdarzenia awaryjne oceniane są pod kątem wymagań odnośnie skutecznego dla minimalizacji ryzyka poziomu zabezpieczeń, a w przypadku takiej potrzeby rekomendowane są działania dodatkowe w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych. Cechą charakterystyczną badania HAZOP jest „sesja badawcza/sesja analityczna”, podczas której interdyscyplinarny zespół pod kierunkiem przewodniczącego dokonuje systematycznego badania wszelkich istotnych części projektu. Zespół ten identyfikuje odchylenia od założeń projektu, wykorzystując podstawowy zbiór słów kluczowych. Po zakończeniu sesji analitycznej sporządzany jest raport z badania HAZOP zawierający informacje dotyczące ogólnej charakterystyki badanego systemu, zastosowanej metodyki badawczej oraz organizacji, przebiegu i wyników sesji analitycznej. Analiza prowadzona jest w oparciu o udostępnioną dokumentację technologiczną, na podstawie której opracowywane są arkusze analityczne wykorzystywane w trakcie sesji badawczej do dokumentowania wyników prac zespołu HAZOP. Wyniki analizy HAZOP bardzo często stanowią wytyczne dla badań bardziej szczegółowych, gdzie analiza bezpieczeństwa z uwagi na charakter badanego procesu musi zostać w sposób szczególny potwierdzona, a jej efekty uzasadnione. Taki cel często osiągany jest poprzez uzupełnienie badania HAZOP analizą warstw zabezpieczeń AWZ (LOPA, ang. Layer Of Protection Analizys). Analiza HAZOP wykonywana jest zazwyczaj na etapie projektu zasadniczego (wykonawczego) w celu weryfikacji adekwatności funkcjonalnej i skuteczności planowanych do zastosowania środków bezpieczeństwa i ochrony względem istniejących zagrożeń procesowych (dla samej instalacji, personelu i otoczenia). W przypadku jeśli nie zostały wykonane wstępne analizy na etapie koncepcyjnym lub analizy zostały przeprowadzone w stopniu niewystarczającym, badanie projektu wykonawczego może zostać podzielone na kilka etapów odpowiadających stopniom zaawansowania projektu: od wstępnej identyfikacji zagrożeń i specyfikacji środków bezpieczeństwa, poprzez szczegółową analizę scenariuszy awaryjnych i identyfikację funkcji bezpieczeństwa, do analizy końcowej i potwierdzenia adekwatności zastosowanych środków redukcji ryzyka.

powrót do początku strony