Szkolenia przygotowywane przez BATiP mają na celu przedstawienie formalnych i praktycznych zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa procesowego i przeciwwybuchowego. Programy szkoleń zostały oparte na doświadczeniach analitycznych z realizowanych projektów, zgodnie z prezentowanym zakresem tematycznym. Oferta szkoleniowa dotyczy zarówno szkoleń programowych, jak i szkoleń dedykowanych dla konkretnych odbiorców przemysłowych. Programy szkoleń dedykowanych przygotowywane są na etapie ofertowania, na bazie przedstawionych w zapytaniu ofertowym zakresów tematycznych.

Podstawowa oferta szkoleń programowych obejmuje:

  1. Dyrektywy ATEX. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy, przestrzenie zagrożone wybuchem, urządzenia i systemy ochronne.
  2. ATEX USERS. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy. Zastosowanie w praktyce przemysłowej.
  3. Identyfikacja zagrożeń procesowych z wykorzystaniem metody HAZOP.
  4. Bezpieczeństwo procesowe instalacji przemysłowych.

 

 


Dyrektywy ATEX. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy, przestrzenie zagrożone wybuchem, urządzenia i systemy ochronne.

Dyrektywy_ATEX

 

Szkolenie stanowi bazowe wprowadzenie do zagadnień z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na instalacjach przemysłowych. Zakres tematyczny obejmuje zestaw zagadnień dotyczących zastosowania  dyrektywy ATEX 2014/34/UE (ATEX 100) oraz dyrektywy ATEX USERS 1999/92/WE (ATEX 137). Całość szkolenia podzielono na trzy moduły, z których pierwszy obejmuje podstawy prawne dla działań z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, drugi koncentruje się na problematyce identyfikacji, klasyfikacji i skutków występowania przestrzeni zagrożonych wybuchem, natomiast trzeci dotyczy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.  

Szkolenie adresowane jest do pracowników nadzoru technicznego i technologicznego oraz osób uczestniczących w formułowaniu i wdrażaniu zasad bezpiecznej pracy w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych na instalacjach przemysłowych.

 

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne, definicje i przeznaczenie.

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w powiązanych aktach prawnych i normatywnych; odpowiedzialność, podmiot i przedmiot regulacji ATEX; podstawowe pojęcia i definicje: atmosfera wybuchowa, substancja palna, wybuch, przestrzeń zagrożona wybuchem, urządzenia, systemy ochronne, części i podzespoły, normalne działanie.

2. Przestrzenie zagrożone wybuchem.

Identyfikacja zagrożenia; dobór środków ochronnych; klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem; identyfikacja efektywnych źródeł zapłonu; analiza i ocena ryzyka wybuchu; Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

3.Urządzenia i systemy ochronne.

Znakowanie urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych; procedury oceny zgodności; instalowanie i eksploatacja w wykonaniu Ex.

 

powrót do początku strony


 

ATEX USERS. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy. Zastosowanie w praktyce przemysłowej.

Wybuch według ATEX USERS

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką zapewnienia minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, zgodnie z przepisami polskiego rozporządzenia wdrażającego postanowienia dyrektywy ATEX USERS 1999/92/WE (ATEX 137), z odniesieniem do standardu europejskiego oraz z uwzględnieniem szczegółowych przepisów innych aktów prawnych i normatywnych poruszających tematykę bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Na szkoleniu zostanie omówiony status regulacji prawnych i ich docelowe przeznaczenie, podstawy identyfikacji i oceny zagrożeń wybuchowych w miejscach pracy, problematyka analizy i oceny ryzyka zagrożenia wybuchem oraz sporządzania, weryfikacji i aktualizacji Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zakres tematyczny szkolenia obejmie pełen zestaw zagadnień dotyczących zastosowania dyrektywy ATEX USERS 1999/92/WE (ATEX 137) w praktyce przemysłowej. W ramach szkolenia zostanie przeprowadzony panel warsztatowy dotyczący użytkowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Szkolenie adresowane jest do pracowników nadzoru technicznego i technologicznego oraz osób uczestniczących w formułowaniu i wdrażaniu zasad bezpiecznej pracy w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych na instalacjach przemysłowych.

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Podstawy prawne, definicje i przeznaczenie.

Status prawny dyrektywy ATEX USERS 1999/92/WE, jako tzw. dyrektywy społecznej; krajowe regulacje prawne i normatywne z zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w miejscach pracy; odpowiedzialność i podmiot regulacji z uwzględnieniem wykluczeń stosowania; definicje i terminy niezbędne do zrozumienia i stosowania w praktyce zapisów rozporządzenia wdrażającego postanowienia dyrektywy ATEX USERS;

2. Identyfikacja zagrożenia i ocena zagrożenia wybuchem.

Analiza obiektów przemysłowych i realizowanych w nich procesów; identyfikacja i analiza substancji palnych; identyfikacja miejsc wystąpienia potencjalnej atmosfery wybuchowej.

3. Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem.

Identyfikacja i klasyfikacja źródeł emisji substancji palnych; określanie prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych; klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem na strefy.

4. Identyfikacja efektywnych źródeł zapłonu.

Identyfikacja efektywnych źródeł zapłonu; szacowanie prawdopodobieństwa ich występowania; klasyfikacja efektywnych źródeł zapłonu.

 5. Analiza i ocena ryzyka zagrożenia wybuchem.

Problematyka doboru metod analitycznych; określanie prawdopodobieństwa zapłonu atmosfery wybuchowej; określanie przewidywanych skutków wybuchu; określanie poziomu ryzyka wybuchu i kryteria akceptowalności; określanie dodatkowych środków zmniejszających ryzyko zagrożenia wybuchem.

6. Dobór środków ochrony przeciwybuchowej.

Dobór organizacyjnych i technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej; eksploatacja i utrzymanie środków ochronnych; koordynacja stosowania środków ochronnych przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy.

7. Sporządzanie, użytkowanie, weryfikacja i aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Zasady sporządzania DZPW; wykorzystanie DZPW w praktyce przemysłowej; weryfikacja i aktualizacja DZPW. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem przeciwwybuchowym; wykorzystanie najlepszej dostępnej wiedzy technicznej, aktualizacja wiedzy, weryfikacja metod analitycznych, kompetencje i weryfikacja analityków.

 

powrót do początku strony


Identyfikacja zagrożeń procesowych z wykorzystaniem metody HAZOP.

 

 

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z metodyką identyfikacji i oceny zdarzeń awaryjnych na instalacjach procesowych w oparciu o studium zagrożeń i zdolności operacyjnych (badanie HAZOP). Procedura metodyczna badania HAZOP, w tym przeprowadzanie badań wstępnych oraz raportowanie wyników, zostanie omówiona w nawiązaniu do zaleceń normatywnych.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za organizację sesji analitycznych HAZOP oraz osób aktywnie uczestniczących w badaniach zagrożeń i ocenie ryzyka procesowego na instalacjach przemysłowych.

 

Program szkolenia:

1. Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów technicznych. Regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.

2. Poważne awarie przemysłowe. Ogólny mechanizm powstawania poważnych awarii procesowych.

3. Metody oceny zapewnienia bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem procesowym

4. Źródła zagrożeń i zagrożenia procesowe. Identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii), przyczyn oraz potencjalnych skutków.

5. Zdarzenia awaryjne i scenariusze awaryjne. Wielowarstwowość systemów zabezpieczeń.

6. Metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka. Identyfikacja zagrożeń procesowych za pomocą metod podstawowych (PHA, What If, HAZOP).

7. Podstawy metodyczne badania HAZOP.

8. Analiza projektów zasadniczych z wykorzystaniem metody HAZOP:

◦ Określenie celu badania. Określenie narzędzi analitycznych.
◦ Badania wstępnie. Opracowanie planu badania (podział instalacji na węzły analityczne, budowa zespołu analitycznego, przygotowanie arkuszy analitycznych).
◦ Sesja analityczna. Identyfikacja listy zdarzeń awaryjnych.
◦ Raportowanie badania HAZOP.

9. Identyfikacja listy reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych. Analiza warstw zabezpieczeń – AWZ.

 

powrót do początku strony 


 

Bezpieczeństwo procesowe instalacji przemysłowych.

 

 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych, w nawiązaniu do obowiązujących regulacji prawnych, zaleceń normatywnych i stosowanych Dobrych Praktyk. Na szkoleniu zostaną omówione zasady bezpieczeństwa i systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem procesowym.

 

Szkolenie adresowane jest do pracowników nadzoru technicznego i technologicznego oraz osób uczestniczących w formułowaniu i wdrażaniu zasad bezpiecznej pracy na instalacjach przemysłowych.

 

 

Program szkolenia:

1. Zasady bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów technicznych (niezbędne do określania Programu Zapobiegania Awariom). Obszary działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa instalacji przemysłowej: bezpieczeństwo procesowe, bezpieczeństwo zawodowe.

2. Zagrożenia i czynniki zagrożeń procesowych (źródła zagrożeń, potencjał zagrożenia, obiekty narażenia, stan zagrożenia).

3. Regulacje prawne i normatywne w zakresie bezpieczeństwa instalacji przemysłowych. Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka.

4. Główne metody oceny zapewnienia bezpieczeństwa (ocena zgodności i ocena ryzyka). Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem procesowym. Pojęcie ryzyka i zarządzanie ryzykiem procesowym.

5. Poważne awarie przemysłowe. Ogólna charakterystyka strat powstałych wskutek zagrożeń procesowych. Mechanizm powstawania poważnych awarii procesowych.

6. Analiza zdarzeń historycznych (lekcje historii).

7. Identyfikacja źródeł uwolnień substancji (energii), przyczyn oraz potencjalnych skutków.

8. Identyfikacja zdarzeń awaryjnych i reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych (RZA). Reprezentatywne scenariusze awaryjne (RSA).

9. Wielowarstwowość systemów zabezpieczeń na instalacjach przemysłowych.

10. Wybrane metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka: Wstępna analiza zagrożeń (PHA), Badanie HAZOP, Analiza „uszkodzenie – skutek” (FMEA), Analiza drzewa błędów (FTA) i drzewa zdarzeń (ETA). Analiza i szacowanie parametrów ryzyka. Matryca ryzyka. Zasada ALARP. Analiza warstw zabezpieczeń – AWZ. Raportowanie analiz ryzyka.

11. Zarządzanie zmianami.

12. Kultura bezpieczeństwa. Rola liderów i pracowników w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.

 

powrót do początku strony